➡️

בתחנת Ten יהוד

Ten יהוד

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

יְהוּד היה שמה של עיר במזרח בקעת אונו במחוז המרכז. בשנת 2003 אוחדה העיר יהוד, ביחד עם היישוב הקהילתי השכן נוה מונוסון, ועל כן שמן כעיר מאוחדת מאותה עת הוא יהוד-מונוסון.