➡️

בתחנת Ten באר שבע

Ten באר שבע

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

באר שבע היא עיר במחוז הדרום המשמשת כבירת המחוז (ולעיתים מכונה "בירת הנגב"). היא העיר התשיעית באוכלוסייתה במדינת ישראל והשנייה בגודל אוכלוסייתה במחוז הדרום אחרי אשדוד. שטח השיפוט של באר שבע הוא 117,500 דונם, ובשטח השיפוט היא הרביעית בגודלה בישראל והשלישית במחוז הדרום, אחרי דימונה וערד. הוכרזה כעיר בשנת 1906. משמשת כמרכז מטרופולין באר שבע. העיר שוכנת בצפון הנגב, בקצה המערבי של בקעת באר שבע. בעיר נמצאים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז הרפואי סורוקה, בית המשפט המחוזי, מפקדת מחוז הדרום של משטרת ישראל, ומפקדת פיקוד הדרום. בתחום השיפוט המוניציפלי של באר שבע נמצאים כ-38 אחוזים מסך הכפרים הלא מוכרים, ובהם כרבע מתושבי הפזורה הבדואית. ראש עיריית באר שבע מאז נובמבר 2008 הוא רוביק דנילוביץ'. העיר חברה בארגון הערים פורום ה-15 והיא הדרומית מבין חברות הפורום.